บริษัท ออนลิงซ์ ดอท เทค จำกัด และบริษัทในเครือ ได้คำนึงถึงมาตรการปกป้องข้อมูลในทุกรูปแบบที่บริษัทฯ มีในครอบครองทั้งหมดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ออนลิงซ์ ดอท เทค จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามกฎหมาย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ทาวน์ อิน ทาวน์ เลขที่ 1429 ศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ 3/3 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.goothai.com และ deal.goothai.com หรือผู้ติดต่อหรือประสานงาน (“ผู้ให้ข้อมูล”) ของบริษัทฯ เท่านั้นแต่ไม่รวมถึงบริษัทในเครือของเราซึ่งมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันซึ่งจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองแยกต่างหาก

ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และถือเป็นความสำคัญต่อผู้ให้ข้อมูล ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“คุณ”)นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึง ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ www.goothai.com และ deal.goothai.com รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลของคุณเฉพาะที่คุณได้ให้หรืออนุญาตบริษัทฯ ให้เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยหรือเก็บรักษาเท่านั้น ยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ www.goothai.com และ deal.goothai.com หรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนสมาชิก ขอใช้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเราซึ่งคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้บริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ รวบรวม ใช้เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

การที่คุณได้ให้ข้อมูลโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ www.goothai.com และ deal.goothai.com หรือแก่บริษัทฯถือว่าคุณเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดตามนโยบายนี้และได้ให้ความยินยอมอนุญาตบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะมีการเพิกถอนสิทธิตามนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับบางส่วนหรือทั้งหมด คุณต้องระงับการใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ www.goothai.com และ deal.goothai.com รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ

ยกเว้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณหรือในกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญาที่บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้อง

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่ [email protected]

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้มีการจัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีความขัดแย้งระหว่างนโยบายฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาความตามไทยเป็นสำคัญ

แหล่งข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ผ่านทาง:

ประเภทของข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ที่มีการให้โดยตรงจากคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

นอกจากนี้เราและ/หรือผู้ให้บริการอื่นที่ได้รับอนุญาตของเราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ www.goothai.com และ deal.goothai.com ผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ดังต่อไปนี้:

สำหรับการควบคุมจัดการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณโปรดตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่ของผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณ

หากคุณป้องกันหรือปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้หรือที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ www.goothai.com และ deal.goothai.com ของเราอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ www.goothai.com และ deal.goothai.com ได้

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเฉพาะด้วยความยินยอมที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯใช้มาตรการความปลอดภัยและการป้องกันในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตามที่สมควร เช่น ระบบเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตมาตรการรักษาความลับที่บังคับใช้กับบุคลากรของบริษัทฯ คู่ค้าหรือบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณอาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

บริษัท ออนลิงซ์ ดอท เทค จำกัด
สำนักงานใหญ่ ทาวน์ อิน ทาวน์
ที่ตั้ง: 1429 ศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ 3/3 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร : (+66) 2-792-9292
อีเมล์ : [email protected]

บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามคำขอให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อยื่นยันตัวตนกับคุณก่อนเสมอ และอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรืออาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ทราบด้วย

การปรับปรุงและแก้ไขนโยบายนี้

บริษัท ออนลิงซ์ ดอท เทค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบบางส่วนของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โปรดติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนหน้าเว็บไซต์ www.goothai.com และ deal.goothai.com การที่คุณใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ www.goothai.com และ deal.goothai.com รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่นๆ ของบริษัทฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าคุณได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด

หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับบางส่วนหรือทั้งหมด คุณต้องระงับการใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ www.goothai.com และ deal.goothai.com รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่นๆ ของบริษัทฯ

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุด และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564