[Package] เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สัมผัสเมือง 3 หมอก 3 วัน 2 คืน

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มของท่าน
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า

From: 3,999.00฿

ล้างค่า

รายละเอียด

แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก อีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่จะได้ชิลกับธรรมชาติและสายลมหนาว ฟินไปกับบรรยากาศยามเช้า และสายหมอกที่ใคร ๆ ก็อยากมาเจอ เพราะที่นี่มีทั้งที่เที่ยวธรรมชาติอันสวยงาม รวมไปถึงวัดวาอารามที่มีศิลปะอ่อนช้อน รอให้คุณไปสัมผัสมากมาย

เดินทาง วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563

แพลนการเดินทาง (Itinerary):

วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ – ห้วยตึงเฒ่า – วัดป่าดาราภิรมย์ – ปาย – ถนนคนเดินปาย

 • รับท่านที่ สนามบินเชียงใหม่หรือตัวเมืองเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
 • ออกเดินทางสู่ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า พาท่านชมหุ่นฟางคิงคองยักษ์และกระท่อมกลางนา หุ่นคิงคองยักษ์ พ่อ แม่ ลูก พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีบันไดสำหรับขึ้นไปถ่ายภาพกับตัวคิงคองได้อีกด้วย
 • ได้เวลาเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริม และค่ายดารารัศมี นามของวัดนี้ถูกตั้งขึ้นตามพระนามของ “พระราชชายาเจ้าดารารัศมี”
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง) จากนั้น Check in เข้าที่พัก
 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นที่ ถนนคนเดิน ปาย กิน เที่ยว ช็อป ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านโชคดี ปาย หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ทะเลหมอกหนุนไหล – เมืองปายยามเช้า – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – กองแลน – สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – วัดศรีดอนชัย – พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 05.00 น. ตื่นเช้าไปชมวิวเมืองปาย ณ จุดชมวิวหยุนใหล โดยเปลี่ยนเป็นรถกระบะเพื่อไปจุดชมวิวหยุนใหล ได้เห็นเมืองปาย ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาในมุมสูง
 • เดินทางลงจากจุดชมวิวเที่ยวชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน เลือกซื้อสินค้าอาทิ บ๊วยรสชาติต่างๆ หรือจะเลือกเล่น ชิงช้าชาวเขา ถ่ายรูปบ้านยูนนาน ตามอัธยาศัย
 • นำท่านนมัสการ พระเจ้าอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย
 • บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
 • เที่ยวชม กองแลน หรือแคนยอนเมืองปาย
 • ต่อด้วยเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า
 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น สักการะองค์พระใหญ่ ชมความงามเมืองปาย
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดแรกของปาย วัดที่มีภาพจิตรกรรมฝาพนังบอกเล่าเรื่องราวของอำเภอปายไว้อย่างครบถ้วน
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • **จากนั้นให้อิสระท่านพักผ่อนสุดซิวริมแม่น้ำปาย หรือเลือกล่องแพแม่น้ำปาย สัมผัสบรรยากาศแม่น้ำปายแบบเต็มอิ่ม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านโชคดี ปาย หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 อช.ห้วยน้ำดัง – น้ำพุร้อนป่าแป๋ – วัดบ้านเด่น – วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบินเชียงใหม่

 • 06.00 น. ตื่นเช้าไปออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมวิวอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม
 • บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารอุทยานฯ หรือ แบบปิคนิค
 • ชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่ โป่งเดือดป่าแป๋ (UNSEEN) สำหรับท่านที่อยากอาบน้ำแร่-แช่น้ำร้อน ทีนี่มีห้องให้ท่านได้อาบน้ำแร่ด้วย
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • ออกเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อ “วัดศรีบุญเรือง” เป็นวัดที่สร้างตามแบบศิลปล้านนาประยุกต์ ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆ เห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกกันว่า “วัดบ้านเด่น” เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิดที่ว่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา จึงเป็นธรรมกุศโลบาย ในการสร้างวัดให้งดงาม
 • นำท่านชม วัดพระธาตุดอยคำ ไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจ และแวะชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตรานี้รวม (Package Includes):

 • ค่าที่พัก สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ายานพาหนะรถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง-นำเที่ยวตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม (Package Not Includes):

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิป 300 บาท ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามทุกครั้งก่อนทำการจอง

วิธีการจอง:

 • 1) เลือกแพคเกจที่ต้องการจอง และทำการชำระเงิน
 • 2) หลังจาก สั่งซื้อเวาเชอร์แล้ว จะไม่สามารถแจ้งยกเลิกดีลได้ทุกกรณี
 • 3) ยืนยันคำสั่งซื้อทาง Email ที่ได้รับหลังซื้อ และชำระเงิน

นโยบายการจอง:

 • กรุณาโทรติดต่อ สำรองวันล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการ 7 วัน

นโยบายการยกเลิก:

 • ไม่สามารถยกเลิก, เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินได้
วิธีใช้:
 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์ที่พิมพ์มาหรือเวาเชอร์บนมือถือสำหรับกิจกรรมนี้
 • คุณสามารถใช้เวาเชอร์นี้ได้ในวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
การนัดรับที่สนามบิน:
 • สถานที่: สนามบินเชียงใหม่
 • เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินโปรดติดต่อพนักงานขับรถอีกครั้ง
 • พนักงานขับรถจะรอรับคุณเป็นเวลาสูงสุด 60 นาทีหลังจากที่เที่ยวบินของคุณมาถึง

ข้อมูลการนัดรับที่โรงแรม:

 • กรุณามาถึงที่ล็อบบี้โรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลานัดรับ
 • พนักงานขับรถจะรอรับคุณเป็นเวลาสูงสุด 30 นาที หากคุณไม่ปรากฏตัว พนักงานขับรถจะเดินทางกลับและจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

*หากมีข้อสงสัยการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ Goothai Support Hotline: 085-484-5381 , LINE : https://lin.ee/kxnAbIu

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเลือกแพ็คเกจ

แพ็กเกจท่องเที่ยวแบบกลุ่ม 4 ท่าน, แพ็กเกจท่องเที่ยวแบบกลุ่ม 6 ท่าน, แพ็กเกจท่องเที่ยวแบบกลุ่ม 8 ท่าน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “[Package] เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สัมผัสเมือง 3 หมอก 3 วัน 2 คืน”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *