[Package] เที่ยวเชียงใหม่ แอ่ว สนุก ได้ทุกแนว ชิลๆ ฟินๆ 4 วัน 2 คืน

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มของท่าน
 • ไกด์นำเที่ยวมากประสบการณ์คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า

From: 6,900.00฿

ล้างค่า

รายละเอียด

เดินทาง วันนี้ – ธันวาคม 2563

แพลนการเดินทาง (Itinerary):

วันที่ 1 จุดนัดพบปั๊ม PTT วิภาวดีรังสิต – เชียงใหม่

 • คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนับพบ ปั๊ม PTT วิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การตอบรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ เชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ

วันที่ 2 เชียงใหม่ – อาหารเช้า Snack Box – วัดพระธาตุดอยคำ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – อาหารกลางวัน – วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ – ห้วยตึงเฒ่า – เนินนุ่ม – อาหารเย็น – ที่พัก

 • เดินทางถึง เชียงใหม่ พร้อมรับประทานอาหารเช้า แบบ Snack Box
 • จากนั้นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี
 • ชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน
 • นำท่านสู่ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพคู่กับหุ่นฟางคิงตองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า สถานที่พักผ่อนของชาวเชียงใหม่
 • เดินทางสู่ ลานเนินนุ่ม ชมความน่ารักและถ่ายภาพกับฝูงแกะนับร้อยตัว กับบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยแสงแดดอ่อนๆ ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ และอากาศอันบริสุทธิ์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 อาหารเช้า – แม่กำปอง – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก – อาหารกลางวัน – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง – ที่พัก

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีอากาศหนาวตลอดทั้งปี ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทำไร่ และทำสวนกาแฟ
 • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เกิดจากน้ำพระทัยและพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอกนานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติ ที่ี่มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลก
 • ชม ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำร่มมาช้านาน เป็นแหล่งทำร่มด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีสีสันลวดลายสะดุดตาสวยงามจนได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 อาหารเช้า – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย – ซื้อของฝาก – เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวในตัวเชียงใหม่ตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลา ทำการเช็คเอ้าท์ จากโรงแรมที่พัก พร้อมเตรียมตัวออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • แวะซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์ ร้านขายของฝากจากเชียงใหม่เจ้าเก่าเขามีทุกสิ่งตั้งแต่ของกินทั้งหนักเบา อาทิ ไส้อั่ว หมูยอ แคบหมู น้ำพริกต่างๆ ผลไม้แปรรูป กาละแม แหนม ฯลฯ
 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตรานี้รวม (Package Includes):

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์นำเที่ยวมากประสบการณ์
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปไกด์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม (Package Not Includes):

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ:

 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามทุกครั้งก่อนทำการจอง

วิธีการจอง:

 • 1) เลือกแพคเกจที่ต้องการจอง และทำการชำระเงิน
 • 2) หลังจาก สั่งซื้อเวาเชอร์แล้ว จะไม่สามารถแจ้งยกเลิกดีลได้ทุกกรณี
 • 3) ยืนยันคำสั่งซื้อทาง Email ที่ได้รับหลังซื้อ และชำระเงิน

นโยบายการจอง:

 • กรุณาโทรติดต่อ สำรองวันล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการ 7 วัน

นโยบายการยกเลิก:

 • ไม่สามารถยกเลิก, เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินได้
วิธีใช้:
 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์ที่พิมพ์มาหรือเวาเชอร์บนมือถือสำหรับกิจกรรมนี้
 • คุณสามารถใช้เวาเชอร์นี้ได้ในวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
การนัดรับที่สนามบิน:
 • สถานที่: สนามบินเชียงใหม่
 • เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินโปรดติดต่อพนักงานขับรถอีกครั้ง
 • พนักงานขับรถจะรอรับคุณเป็นเวลาสูงสุด 60 นาทีหลังจากที่เที่ยวบินของคุณมาถึง

ข้อมูลการนัดรับที่โรงแรม:

 • กรุณามาถึงที่ล็อบบี้โรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลานัดรับ
 • พนักงานขับรถจะรอรับคุณเป็นเวลาสูงสุด 30 นาที หากคุณไม่ปรากฏตัว พนักงานขับรถจะเดินทางกลับและจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

*หากมีข้อสงสัยการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ Goothai Support Hotline: 085-484-5381 , LINE : https://lin.ee/kxnAbIu

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเลือกแพ็คเกจ

แพ็คเกจท่องเที่ยวแบบกลุ่ม 6 ท่าน, แพ็คเกจท่องเที่ยวแบบกลุ่ม 8 ท่าน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “[Package] เที่ยวเชียงใหม่ แอ่ว สนุก ได้ทุกแนว ชิลๆ ฟินๆ 4 วัน 2 คืน”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *