ลดราคา!

10999 บาท/คน เที่ยวTAIWAN ตั๋วเครื่องบิน Tiger Air+Airport Transfer พร้อมโรงแรมย่านไทเป 4 DAYS 2 NIGHTS

43,996.00฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เดินทางขั้นต่ำต่ำ 4 คน ราคารวมทั้งสิ้น 43,996 บาท ตกคนละ 10,999 บาท เท่านั้น

ช่วงเวลาเดินทาง 20-23 Nov 2022

สอบถามเพิ่มเติม

Line :  Wonderfulpackage | LINE Official Account

Trip Highlight

 • แพคเกจเที่ยวไต้หวัน 4 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ได้เลย!
 • วางแผนท่องเที่ยวไต้หวันได้อย่างอิสระ
 • ที่พักย่านไทเป 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม 1เที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านในการเดินทางเข้าเมือง *ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ : ราคาพิเศษนี้ *เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิกได้ทุกกรณี

แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ไต้หวัน

 • 23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT506


Day 2 : สนามบินเถาหยวน – ที่พัก – อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย

 • 03.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • รถรับจากสนามบินพาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักย่านไทเป  อิสระให้ท่านเช็คอินเก็บสัมภาระ และท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  สามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เสริม ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7 ท่าน) กดจองได้จากลิงค์นี้ ⇒ https://pass.wonderfulpackage.com/th/activities/taiwan/
 •  เข้าพักที่ โรงแรม  HEDO HOTEL KAIFENG / หรือเทียบเท่า3*    

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  สามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เสริม ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7 ท่าน) กดจองได้จากลิงค์นี้ ⇒ https://pass.wonderfulpackage.com/th/activities/taiwan/
 • เข้าพักที่ โรงแรม  HEDO HOTEL KAIFENG / หรือเทียบเท่า3* 

 


Day 4 : อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • 15.00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ด้วยตัวเอง เพื่อทำการเช็คอิน
 • 19.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT505
 • 22.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

VolksWagen สำหรับ นั่ง 4-6 คน


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
 • ที่พักย่านไทเป 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม 1เที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านในการเดินทางเข้าเมือง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน ท่านละ10,900 บาท และกรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระเงินให้เจ้าหน้าที่
 • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ***

ข้อควรระวัง: สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไต้หวันทางการไต้หวันมีข้อกำหนด ห้ามนำ “ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำพวก แฮม กุนเชียง หรืออาหารทุกอย่างที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เข้าประเทศไต้หวันโดยเด็ดขาด” หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรับเงินสูงสุดถึง 1,000,000 เหรียญไต้หวัน (NT)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “10999 บาท/คน เที่ยวTAIWAN ตั๋วเครื่องบิน Tiger Air+Airport Transfer พร้อมโรงแรมย่านไทเป 4 DAYS 2 NIGHTS”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น